Home Depot Locations in Ottawa

1900 Baseline Road
Ottawa, ON K2C 0C6
2056 Bank Street
Ottawa, ON K1V 7Z8